Site logo

 

MADDE 1 – TARAFLAR

1.1 SATICI (PROFESYONEL)
Adı Soyadı/Unvanı : __________ (bundan böyle PROFESYONEL olarak anılacaktır)
PROFESYONEL Profili
Yöneticisi Bilgileri : __________
Adresi : __________
Telefon : __________
E-posta adresi : __________
1.2 ALICI (MÜŞTERİ)
Adı Soyadı : __________ (bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır)
Adresi : __________
Telefon : __________
Eposta adresi : __________

MADDE 2 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin SAHNEUSTALARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş’ ye ait (işbu Sözleşmede SAHNEUSTALARI olarak anılacaktır) www.sahneustalari.com adresli internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin sunumu ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince MÜŞTERİ ve hizmetin sunumunu yapacak PROFESYONEL’in hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET
Hizmetin nitelikleri, sunumu ve satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.
[PROFESYONEL Belge Durumu Olarak Fatura Kesebilirim Seçeneğini İşaretlediyse]
Toplam Hizmet Bedeli (KDV Hariç) : __________ ₺
KDV (%20) : __________ ₺
Toplam Hizmet Bedel (KDV DAHİL) : __________ ₺
Ön Ödeme : __________ ₺
Ödeme Şekli : __________
Vade Farkı : __________ ₺
Genel Toplam (Vade Farkı Dahil) : __________ ₺
[PROFESYONEL Belge Durumu Olarak Serbest Meslek Makbuzu Hazırlayabilirim Seçeneğini İşaretlediyse]
Toplam Hizmet Bedeli (KDV Hariç, Stopaj Haiç) : __________ ₺
KDV (%20) : __________ ₺
Ön Ödeme : __________ ₺
Stopaj (%20) : __________ ₺
Toplam Hizmet Bedeli (KDV Dahil, Stopaj Hariç) : __________ ₺
Ödeme Şekli : __________
Vade Farkı : __________ ₺
Genel Toplam (Vade Farkı Dahil) : __________ ₺
[PROFESYONEL Belge Durumu Olarak Gider Pusulası İmzalayabilirim Seçeneğini İşaretlediyse]
Toplam Hizmet Bedeli (Stopaj Dahil) : __________ ₺
Ön Ödeme : __________ ₺
Stopaj (%20) : __________ ₺
Toplam Hizmet Bedeli (Stopaj Hariç) : __________ ₺
Ödeme Şekli : __________
Vade Farkı : __________ ₺
Genel Toplam (Vade Farkı Dahil) : __________ ₺
NOT : Stopaj Müşteri tarafından ayrıca devlete ödenmesi gerekmektedir.
Teklif Ücreti : KDV dahil, Stopaj hariç fiyattır.
MÜŞTERİ’nin gerçek yada tüzel kişi olması fark etmeksizin PROFESYONEL’in MÜŞTERİ’ye fatura kesmesi durumunda teklif dahili belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilir. PROFESYONEL’in MÜŞTERİ’ye serbest meslek makbuzu düzenlemesi durumunda, MÜŞTERİ tüzel kişi ise stopaj bedelini yüklenmekle mükelleftir. PROFESYONEL’in Fatura ve serbest meslek makbuzu düzenleyemediği durumlarda, PROFESYONEL’e gider pusulası imzalatılmalı ve hizmet bedelinden doğan stopaj bedeli MÜŞTERİ tarafından yüklenilmelidir. (Gider pusulası mali mevzuat doğrultusunda sadece tüzel kişiliğe haiz MÜŞTERİler tarafından hazırlanabilir.) PROFESYONEL’nın teklifine konu olan ödeme MÜŞTERİ tarafından taksitle yapılmış ise, ortaya çıkan vade farkı MÜŞTERİ tarafından üstlenilir ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde var olan icmale işlenir. Söz konusu vade farkı PROFESYONEL tarafından hazırlanması gereken belgelerde (fatura, makbuz, vb…) MÜŞTERİ’nin dikkatine sunulmalıdır.

MADDE 4 – PERFORMANS/ETKİNLİK BİLGİLERİ
İşbu kısımda sözleşme konusu hizmetin temel özellikleri açıklanmaktadır
Etkinlik Türü : __________
Etkinlik Tarihi : __________
Hizmet Tanımı / Kategori : __________
Tahmini Davetli sayısı : __________
Etkinliğin Gerçekleşeceği Adres : __________
Performans Süresi : __________
Performans Başlangıç Saati : __________
Performans Etkinlik süresince mi sergilenecektir? : __________
Mekan Adı : __________
Mekan Türü : __________
Diğer Etkinlik Detayları : __________
İptal Koşulu : __________
Belge Durumu : __________

Performans için Teknik gereklilikler (Ses, ışık sistemi vb) İşbu madde çerçevesinde belirtilen hususlar SATICI’nın hizmet sunumu için ALICI’dan talep etmekte olduğu değişkenleri gösterir.

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER
5.1 İşbu Sözleşme tarafları yukarıda detayları verilen hizmetin mutabık kalınan şartlar çerçevesinde ifa edilmesine karar vermişlerdir. Bu kapsamda taraflar SAHNEUSTALARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ELEKTRONİK HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş’ ye (işbu Sözleşmede SAHNEUSTALARI olarak anılacaktır) ait www.sahneustalari.com adresli web sitesi üzerinden gerçekleşen işlemlerde SAHNEUSTALARI ’nin aracı hizmet sağlayıcı sıfatına haiz olarak verdiğini bu kapsamda PROFESYONEL ve MÜŞTERİ arasında akdedilen işbu Sözleşme çerçevesinde gerçekleşecek olan performansın ifası öncesi veya ifası sırasında meydana gelebilecek haksız fiilden ve maddi zararlardan SAHNEUSTALARI ’nın hiçbir surette sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt ederler.
5.2 İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı SAHNEUSTALARI ile üye olurken akdetmiş oldukları Kullanıcı ve Gizlilik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme’de ve Sözleşme konusu hizmet satışında SAHNEUSTALARI ’nin herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
5.3 SAHNEUSTALARI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
5.4 MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin onaylanmasından önce alımını gerçekleştirdiği hizmete ilişkin fiyatı zamanı, süresi ve ödeme şekli de dahil olmak üzere tüm bilgileri www.sahneustalari.com tarafından sağlanan platform üzerinden eksiksiz olarak öğrendiğini ve hizmetin sunumu için gerekli olan onayı verdiğini kabul ve beyan eder.
5.5 MÜŞTERİ, SAHNEUSTALARI ’ye ait www.sahneustalari.com adresli web sitesi aracılığı ile elde edeceği kazançların vergilendirilmesi hususunda tüm sorumluluğun yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
5.6 MÜŞTERİ, PROFESYONEL’e hizmetin ifası için gerekli koşulları sağlayacağına ve işbu taahhütlerin yerine getirilmemiş olması halinde PROFESYONEL’in hizmetin ifasından kaçınabileceğini kabul ve taahhüt eder.
5.7 PROFESYONEL, SAHNEUSTALARI Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Güvenli Ödeme Döngüsü işleyişini sağlamak amacıyla satışa hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına MÜŞTERİ’ den tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, SAHNEUSTALARI‘yi temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Söz konusu hizmet bedeli Güvenli Ödeme Döngüsü kapsamında PROFESYONEL adına SAHNEUSTALARI tarafından MÜŞTERİ’den tahsil edilmektedir. MÜŞTERİ hizmet bedelini PROFESYONEL’e ödemiş sayılacaktır. Temsil yetkisinin PROFESYONEL tarafından iptal edilmesi halinde SAHNEUSTALARI , kullanıcı ve gizlilik sözleşmesini feshetme ve PROFESYONEL’in üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ hizmetlere ilişkin ödemeyi PROFESYONEL’in temsilcisi sıfatıyla SAHNEUSTALARI ‘ye yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edeceğini kabul etmektedir.
5.8 MÜŞTERİ, işbu Sözleşme kapsamında alınacak hizmetlerde mevzuat hükümlerine paralel olarak düzenlenmiş ve Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinde güncellenerek ilan edilen hizmet sunum koşullarına uyacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Taraflar, işbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SAHNEUSTALARI ’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtları ile MÜŞTERİ tarafından sağlanacak konu ile ilgili bilgi ve dokümanların bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.9 Hizmet bedeli etkinlik tarihinden hizmetin ifa edilmesine kadar, havuz hesapta bekler. Takiben hizmetin ifası gerçekleşir. MÜŞTERİ, performansın icra edilişini takip eden 24 saat içinde siteye giriş yapıp vaad edilen hizmete dair herhangi şikayet bildiriminde bulunmazsa, hizmet doğrudan onaylanmış sayılır ve havuz hesapta bekleyen performansa ilişkin hizmet bedelinin PROFESYONEL’in hesabına aktarımı tetiklenmiş olur.
5.10 İşbu Sözleşmenin onaylanması ile MÜŞTERİ, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde SAHNEUSTALARI tarafından aracılık hizmet sağlayıcı sıfatına haiz www.sahneustalari.com web sitesinde sunulan hizmetlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini kabul etmektedir.
5.11 Hizmetin ifa edilmesi için gereken ulaşım/lojistik masrafları aksine bir hüküm ya da mutabakat yoksa PROFESYONEL’e aittir. PROFESYONEL, belge durumu hanesinde belirtmiş olduğu belgeleri sağlamakla yükümlüdür. PROFESYONEL’in MÜŞTERİ’ye fatura kesmesi durumunda teklif dahili belirtilen bedel KDV dahil olarak kesilir. PROFESYONEL’in gider pusulası imzalaması durumunda hizmet bedelinden doğan stopaj bedelini MÜŞTERİ yüklenir. PROFESYONEL’in serbest meslek makbuzu hazırlaması durumunda hizmet bedelinden doğan stopaj MÜŞTERİ’nın tüzel kişilik olması halinde MÜŞTERİ tarafından yüklenilir. PROFESYONEL ve MÜŞTERİ mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. Bu kapsamda SAHNEUSTALARI’nin taraflara veya 3. Kişilere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. SAHNEUSTALARI , PROFESYONEL’dan aldığı hizmet komisyonu karşılığında sadece PROFESYONEL’e fatura kesecektir.

MADDE 6 – CAYMA HAKKI
MÜŞTERİ; hizmet satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin hizmet alımını reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, MÜŞTERİ ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar hizmeti sunan PROFESYONEL’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde, hizmetin ifası 14 günlük süreden daha önce ise ifanın başlayacağı güne kadar PROFESYONEL’ a yukarıda bildirilen telefon veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin hükümleri çerçevesinde ifa edilmemiş olması gereklidir. Cayma Hakkı’nın kullanılması kapsamında iade formu, 3. kişiye veya MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmetin faturası, faturası kurumsal ise iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. PROFESYONEL, MÜŞTERİ’ nin cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde hizmet kapsamında yapılmış tüm ödemeleri MÜŞTERİ’ ya iade edecektir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK HİZMET TÜRLERİ
MÜŞTERİ aşağıdaki ürünler kapsamında cayma hakkını kullanamaz:
a) MÜŞTERİ’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürün veya hizmetler
b) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün veya hizmetler.
c) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, MÜŞTERİ’nin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetleri ile PROFESYONEL’ in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Hizmet alımının onaylanması durumunda MÜŞTERİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ PROFESYONEL
____________________
____________________

** 8 (sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, __________ tarihinde, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.