Site logo

          GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik Politikasının amacı, sahneustalari Digital Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“Şirket” ve/veya “sahneustalari”) ait https://www.sahneustalari.com/ web sitesinin (“Site”)/Mobil uygulamalarının işletilmesi sırasında geçerlidir. . Site/Mobil uygulama kullanıcıları/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından sahneustalari ile paylaşılan veya Veri Sahibi’nin Site/Mobil uygulamayı kullanımı sırasında sahneustalari tarafından üretilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin şart ve koşulları belirlemektir.
Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bilgilendirildiğini ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanılmasına muvafakat ettiğini beyan eder.

Hangi Veriler İşleniyor?
Bu başlık altında sahneustalari tarafından işlenen ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel veri sayılan veriler sıralanmaktadır. Aksi açıkça belirtilmediği sürece, işbu Gizlilik Politikası kapsamında sağlanan şartlar ve koşullar kapsamında “kişisel veri” tabiri aşağıda listelenen bilgileri içerecektir.
İletişim bilgileri
Kullanıcı bilgisi
Kullanıcı İşlem Bilgileri
İşlem Güvenliği Bilgileri
Finansal bilgi
Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgileri
Olay Yönetimi Bilgileri
Pazarlama bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri çerçevesinde, geri dönülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri bağlayıcı olmaksızın gerçekleştirilecektir. bu Gizlilik Politikası hükümlerine göre.

Veriler hangi amaçlarla kullanılıyor?
sahneustalari, Veri Sahibinin sunduğu kişisel verileri, Veri Sahiplerinin rezervasyon yaptırmak da dahil olmak üzere sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmasını sağlamak, Veri Sahiplerine kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler sunmak, sunduğu hizmetleri iyileştirmek ve yeni hizmetler tanıtmak amacıyla kullanır. ve buna göre. İş birimlerimiz, Şirketimizin sunduğu hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli bilgilerin tarafınıza sunulması ve Veri Sahiplerinin Site/Mobil uygulamadaki kullanıcı deneyiminin kalitesinin artırılması; Şirketimizin sunduğu hizmetlerin zevklerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi, ilgili kişilere tavsiye edilmesi ve tanıtılması; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla işlenebilecektir.

sahneustalari, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5, 6 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, Veri Sahibi’nin iznini almaksızın kişisel verileri işleyebilir ve üçüncü kişilerle paylaşabilir. Bu durumların başlıcaları aşağıda sıralanmıştır:
Kanunda açıkça öngörülmüş,
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için gerekli olması,
Kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve Veri Sahibi ile sahneustalari arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sahneustalari’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri Sahibi tarafından alenileştirilmiş olması, Sahibin kendisi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, sahneustalari’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin gerekli olması.

Verilere Kimler Erişebilir?
sahneustalari, Veri Sahibinin kişisel verilerini ve bu kişisel verilerin kullanılmasıyla elde edilen yeni verileri, işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçları gerçekleştirmek için Şirketimizin hizmetlerinden yararlandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin sunulma amacı ile sınırlı olmak üzere aktarabilecektir. sahneustalari ayrıca tedarikçilerine (belirtilenler, hizmet uzmanları ve benzeri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve yasal olarak yetkili kurum ve kuruluşlara işbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla veri aktarabilir.
sahneustalari, Veri Sahibi deneyiminin iyileştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Veri Sahibinin güvenliğinin sağlanması, hileli veya izinsiz kullanımların tespit edilmesi, operasyonel değerlendirmenin araştırılması, Site/Mobil uygulama hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birinin yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlar. Bu amacı gerçekleştirmek için SMS mesajı gönderenler de dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, hosting hizmet sağlayıcıları, hukuk firmaları, araştırma şirketleri, sahneustalari işbirliği ve kampanya yaptığı şirketler, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Veri Sahibi, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, bahsi geçen üçüncü kişilerin Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini ve buna önceden muvafakat ettiğini kabul etmektedir.

Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını öğrenme haklarına sahiptir. verilerin yurt içinde veya yurt dışında kişisel bilgi edinmek amacıyla amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı. Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine göre işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme , Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bunların düzeltilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://www.sahneustalari adresinden ulaşabileceğiniz sahneustalari Dijital Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında belirtilen yöntemleri kullanarak bize iletebilirsiniz. .com. sahneustalari, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde talebi değerlendirecek ve ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret alınmaması esas olmakla birlikte, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesine göre ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sahibi, işbu Gizlilik Politikasına konu bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgi sağlamaması halinde sahneustalari’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi, kişisel verilerinin sahneustalari tarafından kullanılmaması sonucunu doğuracak bir talepte bulunması halinde Site/Mobil uygulamasının işleyişinden tam olarak yararlanamayabileceğini kabul eder ve doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu beyan eder. bu bağlamda kendisine ait olacaktır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
sahneustalari, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri yukarıda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre boyunca saklayacaktır.
Ayrıca sahneustalari ile Veri Sahibi arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir ihtilaf halinde kişisel veriler, ilgili mevzuat uyarınca belirlenen sınırlı süre boyunca ve gerekli savunmaların sağlanması amacıyla, Sözleşme kapsamında saklanabilecektir. anlaşmazlık.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler
sahneustalari, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin ilgili mevzuatta belirtilen veya işbu Gizlilik Politikası’nda ifade edilen şartlarda muhafaza edilmesini sağlar.
uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

sahneustalari, Veri Sahibi hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz, işleme amacı dışında kullanamaz.
Site/Mobil uygulama üzerinden başka uygulamalara bağlantı verilmesi durumunda sahneustalari, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

İletişim İzni sahneustalari Kullanıcı Sözleşmesini ve bu bildirimi kabul etmeniz halinde, bizimle paylaşılmasına izin verdiğiniz kişisel verileriniz, size çeşitli avantajlar sağlamak ve özel reklam, satış, pazarlama amaçlı her türlü elektronik iletişim ve diğer iletişimlerin yapılması amacıyla kullanılacaktır. , anketler, rezervasyon ayrıcalıkları ve benzeri amaçlarla. mesaj göndermek amacıyla; Toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına izin veriyorsunuz. Bu kişisel verileriniz aynı amaçlara yöneliktir; sahneustalari ve onun tüm iştirakleri ve iştirakleri ile yurt içi ve/veya yurt dışında sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz üçüncü kişilerle paylaşılacaktır. Kullanıcılar, kişisel verilerinin sahneustalari tarafından bu şekilde kullanılmasına ve saklanmasına muvafakat ettiklerini kabul ve beyan ederler. sahneustalari, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca, söz konusu kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak, yetkisiz erişimleri ve hukuka aykırı veri işlenmesini önlemek için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.

ÇEREZLER
Sitemizde “çerez” (çerez/bilgi blokları) teknolojisini kullanıyoruz. Çerezler, Sitemizin kullanıcı ve ziyaretçilerimizin bilgisayarlarında veya diğer cihazlarında kayıt tutmak amacıyla aktardığı bilgi parçalarıdır. Sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya diğer cihazlarınıza bir “çerez” yerleştirebiliriz. Bu, Sitemizi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydetmenize olanak tanıyarak Sitemizdeki çevrimiçi deneyiminizi geliştirecektir. Çerezler hakkınızda herhangi bir kişisel veri toplamaz, sahneustalari’ın sizinle iletişim kurması için herhangi bir kişisel veri aktarmaz veya bilgisayarınızdan veya diğer cihazlarınızdan herhangi bir bilgi aktarmaz. Çerezler, sitemizin en çok ilginizi çeken bölümlerini belirlemek, sayfamızda size daha fazlasını sunmak ve Sitemizin içeriğini zenginleştirmek ve Sitemizi kullanmak amacıyla bunları ziyaretçilerimize en iyi şekilde nasıl uyarlayabileceğimizi öğrenmek için kullanılır. etkili bir şekilde.
Geçici çerezler sitemizi kaç kez ziyaret ettiğinizi belirlemek için kullanılır ve internet tarayıcınızdan çıktığınızda silinir. Kalıcı çerez internet tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza ve diğer cihazlarınıza kaydedilir ve Sitemize girdiğinizde siteyi daha önce ziyaret edip etmediğinizi size bildirmek için kullanılır. Çerezlerin kullanımına itiraz edebilirsiniz. Sitemize erişmek için bir web tarayıcısı kullandığınızda, tarayıcınızı tüm çerezleri kabul edecek, tüm çerezleri reddedecek veya bir çerez gönderildiğinde sizi uyaracak şekilde yapılandırabilirsiniz. Cihazınızın işletim sistemi çerezler için ek kontroller içerebilir. Çerezleri devre dışı bırakmanın Sitemizin belirli özelliklerine erişme ve bunları kullanma yeteneğinizi etkileyebileceğini lütfen unutmayın. Çerezlerin sahneustalari.com web sitesindeki en son özelliklerden faydalanmanızı ve daha iyi bir çevrimiçi deneyim yaşamanızı sağladığını lütfen unutmayın; bu nedenle çerezleri açık tutmanız gerekir.

Veri Sahipleri Tarafından Çerez Kullanımı Engellenebilir mi?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme olanağına sahipsiniz.

Adobe Analytics
http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL
https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google reklamları
https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
İnternet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

WEB İŞARETLERİ
Web İşaretleri ve benzeri teknolojiler, web sayfalarında, reklamlarda ve e-postalarda üçüncü taraflarla iletişim kuran küçük kod parçacıklarıdır. Örneğin, belirli bir web sayfasını ziyaret eden kullanıcı sayısını tespit etmek, çerezleri göndermek veya çerezlerle iletişim kurmak ve kullanım alışkanlıklarını anlamak için web işaretçileri kullanılabilir. Ticari elektronik iletilerin açılıp açılmadığını, işlenip işlenmediğini veya iletilip iletilmediğini tespit etmek için e-postalarda web işaretçileri de kullanılabilir. Genellikle web sayfalarının bir parçası olarak görülen elektronik görseller ve reklam afişleri, web işaretçileri olarak hizmet eder.
Sitemize reklam veren üçüncü taraf reklamverenler, reklamlarında çerezler veya web işaretçileri kullanabilirler. sahneustalari’ın üçüncü tarafların bu çerezleri ve web işaretçileri üzerinde hiçbir kontrolü yoktur. Ayrıca sahneustalari, diğer şirketlerin web sitelerinde reklam yayınlarken çerezler veya web işaretçileri kullanabilir. Bu şekilde toplanan tüm bilgiler sahneustalari Gizlilik Politikasına uygun olarak yönetilir.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
sahneustalari, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncellenen Gizlilik Politikası herhangi bir yöntemle Veri Sahibine sunulduğu tarihte yürürlüğe girer.

destek@sahneustalari.com